کالبد شکافی

03 01 2022 372051 شناسه:

آیا جهت کالبدشکافی به منظور انجام آزمایشات و پیشرفتهای علمی در صورت عدم دسترسی به اجساد غیر مسلمان می‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟

     1. کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست.

 2. در صورت ضرورت برای حفظ جان انسان محترم جایز است.  31/2/88


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات