نقش زراره در روایات تفسیری

03 11 2022 802973 شناسه:
نویسنده: علیرضا متین پور
چکیده:
 جناب زُراره ابن اَعیَن چهره درخشان و بسیار تاثیر گذار در نشر علوم اهل بیت علیهم السلام است به همین دلیل جایگاه والایی در نزد امام باقر و امام صادق علیهما السلام داشته است. زندگی پر فراز و نشیب، درک محضر عزیز و نورانی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، نقل روایات فراوان از این دو امام بزگوار علیهم السلام به ویژه در مباحث تفسیری و نقش ایشان برای دستیابی به فهم معارف قرآنی، شناخت روایات تفسیری زراره از اهمیت به سزایی برخوردار است. روایت تفسیری، روایتی است که بخشی از آیه، در آن مذکور باشد و یا روایت، ناظر به آیه ای مذکور نیست اما حدیث به بیان مراد خداوند در آن آیه پرداخته و ،باشد که خود آیه در حدیث یا زمینه فهم آن را فراهم ساخته است. با توجه به اینکه روایات تفسیری زراره در کتب و تفاسیر روایی در کنار هم،بدون تفکیک و بدون گونه شناسی ذکر شده است. اما این روایات به گونه هائی قابل تقسیم است. بر این اساس، در این پایان نامه با تأمل و اندیشه در روایات تفسیری زراره، به پاسخ پرسش هایی مانند نقش زراره در روایات ناظر به برون متن قرآن کریم و نقش زراره در روایات ناظر به درون متن قرآن کریم پرداخته تا قرائن جدیدی در فهم آیات قرآن بدست آورده شود . واژگان کلیدی: زراره،روایت تفسیری، امام صادق،امام باقر علیهماالسلام، نقش، گونه شناسی روایات