رسالت قرآن کریم از منظر نهج البلاغه

02 11 2022 802127 شناسه:
نویسنده: امین کریمی پور
چکیده:
این تحقیق به دنبال کشف رسالت قرآن کریم از منظر نهج البلاغه، بوده است. کتاب الهی که در همه بخش ها، اعم از فردی و اجتماعی، دارای رسالت هست. رسالت قرآن، عبارت از اهداف و غایاتی است که خداوند از نزول سور و آیات داشته است. بخشی از این اهداف خُرد و کلان، در سخنان امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه، بازتاب شده است؛ که در این تحقیق، مورد بررسی قرارگرفته است. با شناخت رسالت و اهداف قرآن کریم، نقش مؤثر آن در همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی، تبیین می شود. نقش محوری وشناخت یكی با دیگری؛ در این تحقیق که در واقع،قرآن شناسی از منظر امیرمومنان است ویادآور رابطه ناگسستنی قرآن وعترت وشناخت یكی با دیگری؛کتاب شریف نهج البلاغه هست مباحث مربوط به اهداف وحی و انبیا الهی و قرآن کریم وسخنانی که امام علی علیه السلام در مورد قرآن کریم فرموده اند و آیاتی را که مورد استشهاد قرار داده اند؛ از این کتاب جمع آوری و با توجه به آیات قرآن کریم و سخنان شارحان نهج البلاغه و سایر منابع مرتبط، بررسی گردیده است. مجموع رسالت های قرآن کریم در دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم گردیده است. تا شامل همه شئون زندگی انسان گردد. رسالتهای بینشی و گرایشی و اهداف قرآن کریم در ابعاد سیاسی و اقتصادی و روابط انسان ها با یکدیگر (معاشرت)، در قسمت های مختلفی از جمله رسالت قرآن کریم در توحید، شكوفائی عقول، توجه به فطرت، انذار واستغفار، عفو، زهد، عبرت، تقوا، شناخت گناهان وپرهیز از آنها، جهاد، عبادت و دعوت مردم به اهل بیت، حکومت وظایف حاکمان، صلح، وحدت و تامین حیات مادی طیب،عوامل ازدیاد روزی، عوامل نابودی اقتصاد و عدل و احسان، نفی تكاثر،تربیت فرزند و غیره مورد بررسی قرارگرفته است. کلیدواژها: قرآن، امام علی علیه السلام، نهج البلاغه،رسالت، اهداف، رسالت فردی، رسالت اجتماعی