18 12 2016 370572 شناسه:

                                                                           موسسه آموزش عالی حوزوی اِسراء

      مقدمه

حوزه های علمیه تشیع از دیر باز شناخت و ترویج دین را اساسی ترین وظیفه خود دانسته و هر زمان به تناسب نیازمندیهای فرهنگی ، دینی جامعه به این امر مقدس پرداخته است.

در این زمان تطبیق آموزش های حوزوی بر نیازهای نوشونده زمان و جوامع اسلامی و لزوم پاسخگویی حوزه های علیمه به نیاز های تخصصی جامعه در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله تفسیر ؛ فلسفه و کلام و تبلیغ  حرکتی اساسی از سوی حوزه های علمیه را  می طلبد تا در مقابل جهانی امر تبلیغاتی بتوانند پیام های دینی را مطرح و مخاطبان را به خود  جلب و به هدایت آنان بپردازند

از این رو تربیت مبلغان ، مفسران و پژوهشگران کار آزموده ، خبره و آشنا به علوم  و فنون ضرورت می یابد، تا برای خدمت در عرصه های پژوهشی و تبلیغی حضوری کارشناسانه و فعال داشته باشند بر این اساس دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) تحت اشراف این فقیه فرزانه و حکیم متاله مصمم شد در شهر تهران مراکز آموزش عالی حوزوی و رشته تفسیر و علوم قرآنی را تحت اشراف معظم له و با هماهنگی  مدیریت محترم حوزه علمیه قم و طبق آیین نامه ها و مقررات آن مرکز تاسیس نماید.

  اهداف تأسيس

1 – تقویت ارکان دینی جامعه و فعال نمودن افراد در عرصه های دینی و فرهنگی

2 – آموزش و  تعمیق آگاهی طلاب علوم دینی به علوم وحیانی.

3 – شناخت مبانی و دیدگاه های عالیه اسلامی که از سوی اساتید حکمت ، فقه ، کلام و تفسیر بیان می شده است.

4 – تربیت نیروهای توانمند علمی جهت تدریس و تبلیغ معارف دینی بخصوص تفسیر حکمت.

5 – پاسخگویی به پرسش ها و شبهات روز خصوصا به جوانان که از مراکز فرهنگی و علمی داخل و خارج تاثیر می پذیرند.

6 – پرورش محققان و مدرسان سطوح عالیه علوم اسلامی و ایجاد مراکز تحصیلات تکمیلی در رشته های فوق

7 – ایجاد فضای تفاهم و گفتگو بین نهادهای حوزوی و دانشگاهی


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات
18 12 2016 370572 شناسه:

                                                                           موسسه آموزش عالی حوزوی اِسراء

      مقدمه

حوزه های علمیه تشیع از دیر باز شناخت و ترویج دین را اساسی ترین وظیفه خود دانسته و هر زمان به تناسب نیازمندیهای فرهنگی ، دینی جامعه به این امر مقدس پرداخته است.

در این زمان تطبیق آموزش های حوزوی بر نیازهای نوشونده زمان و جوامع اسلامی و لزوم پاسخگویی حوزه های علیمه به نیاز های تخصصی جامعه در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله تفسیر ؛ فلسفه و کلام و تبلیغ  حرکتی اساسی از سوی حوزه های علمیه را  می طلبد تا در مقابل جهانی امر تبلیغاتی بتوانند پیام های دینی را مطرح و مخاطبان را به خود  جلب و به هدایت آنان بپردازند

از این رو تربیت مبلغان ، مفسران و پژوهشگران کار آزموده ، خبره و آشنا به علوم  و فنون ضرورت می یابد، تا برای خدمت در عرصه های پژوهشی و تبلیغی حضوری کارشناسانه و فعال داشته باشند بر این اساس دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) تحت اشراف این فقیه فرزانه و حکیم متاله مصمم شد در شهر تهران مراکز آموزش عالی حوزوی و رشته تفسیر و علوم قرآنی را تحت اشراف معظم له و با هماهنگی  مدیریت محترم حوزه علمیه قم و طبق آیین نامه ها و مقررات آن مرکز تاسیس نماید.

  اهداف تأسيس

1 – تقویت ارکان دینی جامعه و فعال نمودن افراد در عرصه های دینی و فرهنگی

2 – آموزش و  تعمیق آگاهی طلاب علوم دینی به علوم وحیانی.

3 – شناخت مبانی و دیدگاه های عالیه اسلامی که از سوی اساتید حکمت ، فقه ، کلام و تفسیر بیان می شده است.

4 – تربیت نیروهای توانمند علمی جهت تدریس و تبلیغ معارف دینی بخصوص تفسیر حکمت.

5 – پاسخگویی به پرسش ها و شبهات روز خصوصا به جوانان که از مراکز فرهنگی و علمی داخل و خارج تاثیر می پذیرند.

6 – پرورش محققان و مدرسان سطوح عالیه علوم اسلامی و ایجاد مراکز تحصیلات تکمیلی در رشته های فوق

7 – ایجاد فضای تفاهم و گفتگو بین نهادهای حوزوی و دانشگاهی