مباني و مبادي تفسيري تسنيم

10 11 2022 810669 شناسه:
نویسنده: علی مدبر اسلامی
چکیده:
چكيده تفسير گرانسنگ تسنيم، محصول تحقيق، تنظيم و تدوين درس تفسير قرآن كريم حضرت آيت‌الله جوادي آملي است.از مهم‌ترين شاخصه‌هاي ساختاري و محتوايي تسنيم، روشمندي آن است. در اين تفسير، ذوق و سليقهٴ شخصي، استحسانات عقلي و عرفي و پيش‌فرض‌هاي علوم گوناگون بر قرآن تحميل نشده، دخالتي در تفسير آيات ندارند. در نوشتار حاضر اصول و مبانيِ كلي حاكم بر شناخت و تفسير قرآن بر اساس اين کتاب قيّم بررسي شده است. كليد واژه‌ها: تسنيم، روش‌شناسي، اصول و قواعد تفسير.