اختصاص فضایی از مسجد به کتابخانه

03 01 2022 372065 شناسه:

اختصاص فضایی از مسجد به کتابخانه و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ بسیج

 قسمتی‌ از مسجد به کتابخانه و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ بسیج اختصاص دارد و فقط در شب‌های‌ احیاء در اختیار نمازگزاران قرار می‌گیرد و زمانی‌ که نماز جماعت برقرار نباشد، بعضاً به صورت فرادا نماز اقامه می‌شود؛ مستدعی‌ است نظر مبارک را در زمینهٴ ادامه فعالیت بسیج در مکان فوق‌الذکر مرقوم فرمایید.

?? پاسخ:

1ـ  مکان مزبور، جزء مسجد است و رعایت احکام مسجد در آن لازم است.
2ـ  استفاده فرهنگی‌ و مانند آن، که مطابق اهداف نظام اسلامی‌ باشد، جایز است.
3ـ  رعایت وفاق و نظر مساعد تولیت و هیئت امنا راجح است.

جوادی آملی


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات