ضرورت و راهکارهای حفظ آبرو از منظر قرآن

17 12 2022 860875 شناسه:
نویسنده: هادی فیروزی
چکیده:
              ارائه راهکار برای حفظ آبرو یعنی دست گذاشتن روی کلیدی ترین سرمایه انسان ، ویعنی پاسخ به ندای فطری هر فردی که هنوز روزنه هایی از کرامت وشرافت تکوینی در وجودش  باقی است و به طور کامل خاموش نشده است. ولذا راهکار های ارائه شده از جهتی عمومیت دارد وتمامی انسانها را دعوت به آبرومندی می کند. هدف از این تحقیق، دستیابی به روش ها و راهکارهای حفظ آبرو از منظر کسی است که خود خالق آبرو است و انسان را آبرومند آفریده است و این ، مطلب مهمی است زیرا خدایی که موجود با عزت و با شرافت آفریده ، دقیق تر از هرکس دیگری به مخاطرات آبرو و به عوامل محافظت از آن واقف است و لذا برآن شدیم تا این مهم را از منظر قرآن کریم پژوهش نموده و در معرض جویندگان علم وعمل قرار دهیم . روش ما در این تحقیق کتابخانه ای ونرم افزاری است . ازجمله یافته ها ونتایج این پژوهش این است که مساله آبرو غیر از آن توهماتی است که برخی در مورد آبرومندی دارند که وجود یک سری امور مادی ودنیوی را ملاک آبرومندی وعدم آن را بی آبرویی وخاری می پندارند. و همچنین اینکه مساله آبرو به عالم دنیا و زندگی این جهان محصور و محدود نمی شود بلکه در جهان آخرت و قیامت اهمیت و نقش آن بیشتر بر آشکار خواهد شد؛ زیرا اولا تعداد جمعیتی که از جرم انسان آگاه می شوند بیشتر از دنیاست . وثانیا زمان آن نامحدود است. کلید واژه: ضرورت ، راهکار ، حفظ ، آبرو، فردی ، اجتماعی