تأثیر اعتقادات والدین بر تحکیم خانواده از منظر قرآن

03 11 2022 802924 شناسه:
نویسنده: علی حاتمی ورنیاب
چکیده:
یکی از ریشه های مهم فقر عاطفی و معنوی انسان ها که امروزه افراد زیادی با آن درگیرند، نداشتن تفسیری درست از خانواده و عدم التزام عملی به وحدانیت خدا و مؤثر بودن او در زندگی است. این امر بر روابط عاطفی اعضای خانواده تأثیر دارد و موجب اضطراب، دلهره، داشتن آرزوهای واهی، حرص و ولع به مسایل مادی و زیرپا گذاشتن ارزش های الهی و انسانی شده است. با توجه به نقش مهم بنیان خانواده در انتقال آموزه های وحیانی و غیر وحیانی، به سلامت این کانون و رشد و بالندگی آن توجه زیادی شده است، بنابراین، افرادی که در نگرش به این بنیان مقدس دچار انحراف شده اند، جوامع انسانی را هم به انحطاط کشانده و از رشد و تعالی باز داشته اند؛ لذا بر اندیشمندان به ویژه حوزویان لازم است برای هدایت صحیح جامعه و در رأس آن خانواده فکری کنند تا خانواده بیش از این به انحطاط کشیده نشود. به همین دلیل تحقیق پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی و با گرایش نقلی- وحیانی با این هدف که به بررسی آثار اعتقادات والدین بر تحکیم خانواده در عرصه های اعتقادی، عاطفی- اخلاقی و رفتاری تنظیم شده است و دستاورد این پژوهش بر این استوار است که خانواده ای موفق است که بر اساس اعتقادات صحیح، اخلاق نیکو و رفتار شایسته و بر پایه مهر و محبت، اعتماد، اطمینان، سکون و آرامش و... شکل گرفته و ادامه می یابد.و دامنه این تحقیق کتب تفسیری، روایی و اخلاقی است. کلید واژگان: تأثیر اعتقادات، والدین، تحکیم خانواده، رعایت حقوق خانواده، رعایت اخلاق خانواده