فروش ملك وقف‌شده

29 09 2021 40184 شناسه:

به موجب وصيت پدرم شش دانگ ملكي به مساحت سيصد مترمربع
در كرج جهت احداث حسينيه وصيت گرديده و در حال حاضر سند
مالكيت به نام اينجانب مي‌باشد


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات