رابطه متقابل تزکیه و تعلیم از منظر قرآن

02 11 2022 802110 بطاقة تعريف:
الكاتب: احمد محمدی طالب
الملخص:
تعلیم و تزکیه نیاز ضروری بشر است به گونهای که در طول تاریخ پیوسته به آن نیازمند است ودرعصرحاضر به جهت پیشرفت علوم وتکنولوژی نیازبه تعلیم وتزکیه بیش ازگذشته است. از این رو تبیین رابطه وثیق تزکیه وتعلیم ازنگاه قرآن کریم امری لازم است. با توجه به اینکه قرآن کریم نسخه ای کامل برای تربیت انسانها است لذا راهکارها و شیوههای تزکیه و تعلیم را نیز فرا روی جویندگانش قرار داده است و آثار پر برکتی از همراهی تزکیه و تعلیم دردوجهت علمی و عملی نصیب انسانها می گرداند از جمله آثار تزکیه برتعلیم درناحیه اعتقادات معلم و متعلم و درناحیه رفتارمعلم ومتعلم است وازجمله آثار تعلیم برتزکیه ، تاثیر شناخت نفس بر تزکیه، تاثیر شناخت رب برتزکیه، تاثیر شناخت معاد بر تزکیه،و تاثیر شناخت فضائل و رذائل بر تزکیه است. داده های اولیه این تحقیق به شکل اسناد نوشتاری، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی، جمع آوری ومبتنی برروش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. کلید واژها:تزکیه،تعلیم،رابطه متقابل،قرآن