مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم با تاکید بر آراء تفسیری حضرت آیت الله علامه جوادی آملی

12 09 2022 615521 بطاقة تعريف:
الكاتب: علی اکبر صفرپور
الملخص:
در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی؛