نقد دیدگاه روشن فکران معاصر در رابطه معرفت و اخلاق از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

29 05 2022 562754 شناسه:
نویسنده: روح اله علوی عدل
در عصر جدید علوم عقلی در فلسفه غرب در مباحث فلسفه اخلاق بحث در رابطه تولیدی میان دانش و ارزش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به گفته بسیاری از صاحب نظران مبتکر عدم استنتاج باید از هست فیلسوف انگلیسی- اسکاتلندی دیوید هیوم است.

دیدگاه شما درباره این مطلب
أضف تعليقات