تبیین مبانی تفسیری علّامه جوادی آملی

02 11 2022 802042 ID:
Writer: علی خلیل پور
Abstract:
يکی از مباحثی که در تفسیر قرآن دارای اهمیت فراوانی است، بحث از مبانی تفسیر قرآن است و از آنجا که آيت الله جوادی آملی از مفسران برجسته معاصر صاحب تفسیر گران سنگ تسنیم می باشد تبیین مبانی تفسیری ايشان امری بايسته و شايسته می نمايد. و می تواند برای مفسران جوان و آشنايی با تفسیر تسنیم مثمر ثمر باشد. بر اين اساس، نگارنده پس از بررسی آثار مکتوب آيت الله جوادی آملی در مقام بیان پاسخ به پرسش های تحقیق برآمده و مبانی صدوری و دلالی ايشان در تفسیر را بیان کرده است و در قالب تحقیقی بنیادی و کاربردی و با روش نقلی و وحیانی، و آمیزه ای و تلفیقی آن ها را پاسخ داده است. در اين رساله به بررسی عدم تحريف قرآن پرداخته و آن را با دلائل عقلی و نقلی و شواهد تاريخی اثبات کرده است. با ثابت کردن معجزه بودن قرآن به بیان ويژگی های اعجاز پرداخته و وحیانی و قدسی بودن قرآن را نیز با استفاده از ادله قرآنی و غیر قرآنی ثابت کرده است که اين موارد از مبانی صدوری شمرده می شوند. با تحقیق در مسأله امکان و جواز تفسیر قرآن به بیان اقوال موجود پرداخته و امکان و جواز تفسیر قرآن را به اثبات رسانده است و وجود ظهر و بطن و حجیت آنها را با استفاده از ادله نقلی و عقلی ثابت کرده و قرآن را داری ظهر و بطن می داند. در اين رساله به مبنای زبان قرآن نیز اشاره شده و زبان فطرت که ديدگاه آيت الله جوادی آملی در مورد زبان قرآن است اشاره شده است . و انظار گوناگون پیرامون فهم قرآن مورد بررسی قرار گرفته و عمومی بودن فهم قرآن وعدم نسبیت و عصری نبودن فهم قرآن مورد تأيید قرار گرفته است. اين رساله، با نگاهی به آثار آیت الله جوادی آملی، همه ابعاد مرتبط با موضوع«مبانی تفسیری» را به گونه ای مفصل و منسجم تا آنجا که در توان بوده است مورد بررسی قرار داده و به قلم روان پارسی نگاشته است.