مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم با تاکید بر آراء تفسیری حضرت آیت الله علامه جوادی آملی

12 09 2022 615521 شناسه:
نویسنده: علی اکبر صفرپور
چکیده:
در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی؛