بررسی ارزش انتقام از دیدگاه قرآن کریم

17 12 2022 860743 ID:
Writer: محمد جواد رجبیان
Abstract:
     این رساله با نام بررسی ارزش انتقام از دیدگاه قرآن کریم، در سه بخش تدوین یافته است. که در بخش اول آن به کلیات و مباحث مفهومی در رابطه با معنای لغوی واصلاحی و قرآنی انتقام وبرگزیدن معنای منتخب پرداخته است. سپس در بخش دوم به انتقام‌های پسندیده و ممدوح در قرآن پرداخته و چند نمونه از آن انتقام‌ها را همراه بانظر قرآن درمورد آنها مورد بررسی قرار داده است. که می‌توان انتقام‌های الهی و انتقام‌های مؤمنین از ظالمین و...را از جمله ی آنها دانست. پس از آن در بخش سوم به سراغ انتقام‌های ناپسند و مذموم در قرآن  رفته و نمونه‌هایی از آن را به همراه نظر قرآن درباره‌ی آن مورد بررسی قرار می‌دهد که انتقام از مؤمنین به خاطر ایمان به خدا و انتقام از پیشنهاد دهندگان صلح، و... را می‌توان ازجمله ی آنان دانست. و سپس در پایان به نتیجه گیری وجمع بندی مطالب می‌پردازد. کلید واژه ها: انتقام ،انتصار، مقابله به مثل، عقوبت، ارزش، قرآن