اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه

29 09 2021 40173 شناسه:

اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بسيج
قسمتي‌ از مسجد به كتابخانه و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بسيج اختصاص
دارد و فقط در شب‌هاي‌ احياء در اختيار نمازگزاران قرار مي‌گيرد


دیدگاه شما درباره این مطلب
0 Comments