دومین جلسه کارگروه مشورتی معاونین پژوهشی مراکز تخصصی قم

دومین جلسه کارگروه مشورتی معاونین پژوهشی مراکز تخصصی قم